گوناگون

۳۰ روش ساده برای داشتن زندگی بهتر

زندگی بهتر

زندگی بهتر

برای زندگی بهتر و افزایش رضایتمندی و کیفیت آن این مقاله را دنبال کنید. در این مطلب شما را با ۳۰ روش ساده برای افزایش کیفیت زندگی و داشتن زندگی بهتر آشنا میکنیم که با رعایت آنها در کمتر از یک ماه شاهد تغییر در زندگی خود خواهید شد.

 

۱) برای داشتن زندگی بهتر از همین اﻣﺮوز دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮﻳﺪ (زندگی بهتر)

ﻳﻚ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﭼﻴﻨﻲ می ﮔﻮﻳﺪ: «ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻚ درﺧﺖ ۲۰ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﺪی اﻻن اﺳﺖ»

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﻛﺎری ﻛﻪ می ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ آن ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آن زﻣﺎن ﻓﺮا ﻧﺨﻮاهد رسید. اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ، ولی ﺑﻪ ﻫﺮ دلیلی ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی ﻛﺮده و آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻳﻢ، اﻓﺴﻮس میﺧﻮرﻳﻢ. ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ می ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد و در آﻳﻨﺪه از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻗﺒﻞ از دﻳﺮ ﺷﺪن و ﭘﺸﻴﻤﺎنی دوﺑﺎره، ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮی، دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺷﻮﻳﻢ و از زﻣﺎنی ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ.

 

۲) ﺷﻤﺎ نمی ﺗﻮاﻧﻴﺪ ژنتیک ﺗﺎن را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ، ولی میتوانید رﻓﺘﺎرﺗﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ (زندگی بهتر)

ﺑﺮاي اﺷﻜﺎﻻت و ﻧﻮاﻗﺺ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺧﻮدﺗﺎن و واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎي آن رﻓﺘﺎرﺗﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ. ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ دارد. ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻮد ﻓﺎﺋﻖ آﻳﻴﺪ. ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﺎه ﻛﺮده و ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 

۳) كارهاي روزانه خود را ليست كنيد (زندگی بهتر)

هر شب قبل از خواب كارهاي فردا را ليست كنيد. با اين كار ضمن اينكه برنامه روزانه خود را مشخص مي كنيد، در طول خواب نيز به مغزتان اين فرصت را مي دهيد كه براي انجام بهتر كارهاي فردا سازماندهي شود.

 

۴) مواظب تلف شدن زمان باشيد (زندگی بهتر)

زمان، گران بهاترين دارايي انسان است كه به سرعت هزينه مي شود. هر ثانيه اي كه در كارهاي منفي و بي ثمر مي گذرانيد، در واقع تلف كردن عمر گران بها و برگشت ناپذير شماست. پس هر موقع احساس كرديد كه در شرايط، موقعيت يا مجلسي هستيد كه داريد وقت تان را تلف مي كنيد، شرايط را عوض كنيد و به كارهاي مهمي كه پيش بيني و ليست كرده ايد، بپردازيد.

 

۵) خودتان باشيد (زندگی بهتر)

همه اين ضرب المثل معروف را شنيده ايم كه مي گويد: «خواهي نشوي رسوا هم رنگ جماعت شو!»
شما چقدر به اين گفته اعتقاد داريد؟ چقدر خودتان را هم رنگ افراد دور و بر خود مي كنيد؟
توجه داشته باشيد كه هر فرد يك موجود منحصر به فرد است و توانايي هاي خاص خود را دارد. شما نيز داراي توانايي هاي شگرفي هستيد كه فقط مختص خودتان است و البته در صورتي آشكار مي شود كه وجود آنها را در خود بپذيريد و به درجه بالايي از خودباوري برسيد. حال اگر مي خواهيد زندگی بهتر داشته باشید و در مسير خودباوري گام برداريد تا به خودتان و توانايي هايتان برسيد، ابتدا يك خط قرمز روي ضرب المثل بالا بكشيد و به جاي اين كه سعي كنيد خودتان را همرنگ جماعت كنيد، براي ديگران الگو شويد.

 

۶)  هر چند وقت يك بار خودتان را بازسازي كنيد (زندگی بهتر)

همه زندگي كارهاي طاقت فرسا و دويدن و زمين خوردن نيست. بعضي وقت ها لازم است كمي آرام بگيريد. به خودتان استراحت دهيد و برگرديد و به كارهاي گذشته خود نگاهي بيندازيد. نتيجه كارهايتان را بررسي كنيد و ببينيد آيا مسير زندگي را درست مي رويد؟ به خاطر كارهاي درست و مثمر ثمر به خودتان پاداش دهيد مثلا بابت موفقیتی که بدست آوردید برای خود برنامه مسافرت بگذارید یا یک شام خوش مزه ، همچنین اگر اشكالي در عملكردتان است، سعي كنيد آنرا اصلاح كنيد. اين كار باعث مي شود كه جان تازه اي بگيريد و براي رسيدن به هدف هايتان انگيزه بيشتري پيدا كنيد.

 

 ۷) پيشاپيش خود را شكست خورده نبينيد (زندگی بهتر)

اگر شما به دليل ترس از شكست، كار جديدي را شروع نكنيد، در واقع شما پيشاپيش شكست را پذيرفته ايد. انجام هر كاري ممكن است با موفقيت و يا عدم موفقيت همرا باشد. بسياري از مردم عدم موفقيت در كار را شكست مي دانند. ولي افراد موفق آنرا يك تجربه به حساب مي آورند. هر چه تعداد اين عدم موفقيت ها در كاري بيشتر باشد، در واقع تجربه فرد در آن زمينه براي رسيدن به موفقيت، بيشتر خواهد شد.
حتما داستان اختراع لامپ اديسون را شنيده ايد. گفته مي شود اديسون براي اختراع لامپ ۹۹۹ بار عدم موفقيت را تجربه كرد و دفعه هزارم موفق به اختراع لامپ روشنايي شد. در آن زمان خبرنگار جواني از او پرسيد كه: «آقاي اديسون شمابابت شكست هاي متوالي در ساخت لامپ ناراحت نيستيد؟»
اديسون جواب داد: «من شكست نداشته ام، همه اش پيروزي بود. من در واقع ۹۹۹ راه را پيدا كردم كه منجر به اختراع لامپ نمي شود و سپس هزارمين راه را امتحان كردم.»

 

۸)  اعتماد به نفس خودتان را بالا ببريد (زندگی بهتر)

یکی از مهمترین راه های داشتن زندگی بهتر، اعتماد بنفس داشتن است. شما بايد باور داشته باشيد كه توانايي رسيدن به اهداف و عملي كردن خواسته هايتان را داريد. با اين باور تلاش شما مضاعف شده و موفقيت تان تضمين مي شود.

 

۹)  منطقه راحتي خود را وسعت دهيد (زندگی بهتر)

هر كس داراي منطقه راحتي خاصي است و در اين منطقه احساس آرامش دارد. بنابراين علاقه اي به خروج از اين منطقه ندارد و اگر مجبور شود از اين منطقه بيرون آيد احساس ناامني و استرس خواهد داشت. اگر منطقه راحتي را به يك دايره تشبيه كنيم، فرد در مركز اين دايره قرار دارد. شعاع اين دايره بستگي به ظرفيت او در پذيرش و برخورد بامشكلات دارد. هر چه منطقه راحتي بزرگتر باشد، پذيرش مسائل براي او سهل تر بوده و فرد با اعتماد به نفس بالاتري با مشكلات روبرو ميشود. از برخورد با مسائل و مشكلات نهراسيد. آنها را بپذيريد و در جهت حل آنها گام برداريد. با اين كار به منطقه راحتي خود وسعت مي دهيد و زندگي را براي خود شادتر و دلپذيرتر مي كنيد.

 

۱۰) ﺑﻪ دﻳﮕﺮان آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ (زندگی بهتر)

ﺷﻤﺎ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﻲ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ درد دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺧﻮرد. آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﺪارﻳﺪ . از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.

 

 ۱۱) عادت هاي بد خود را غل و زنجير كنید (زندگی بهتر)

چند دقيقه وقت بگذاريد و ليستي از عادت هاي روزانه خود تهيه كنيد. عادت هاي بد و عادت هاي خوب. براي يك بار هم كه شده شما بايد عادت هاي خودتان را ارزيابي كنيد، تا مشخص شود كدام ها را بايد حفظ كنيد و كدام ها را حذف كنيد. مسلما شما هم مثل هر كس ديگري يك سري عادت هاي بد و مخرب داريد كه مانع از انجام درست وظايف و كارهايتان مي شود. آنها را شناسايي كنيد و سپس تصميم جدي بگيريد كه حتي براي يك روز ديگر هم كنترل خود را به دست اين عادت هاي بد ندهيد. افسار آنها را بگيريد، دست و پايشان را غل و زنجير كنيد و از زندگي خود بيرون بيندازيد.

 

۱۲) با عمل، به آنچه كه مي خواهيد مي رسيد (زندگی بهتر)

تنها راه رسيدن به آنچه كه مي خواهيد، عمل به آن است. اگر مي خواهيد نويسنده شويد، بنويسيد. اگر مي خواهيد خواننده شويد، شروع به خواندن كنيد. و اگر مي خواهيد اندام زيبايي داشته باشيد، ورزش كنيد. عمل كردن، بهترين، سريع ترين و راحت ترين راه رسيدن به خواسته هاست. پس شروع كنيد به عمل كردن.

 

۱۳) ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد را در ذﻫﻦ ﺗﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزي کنید (زندگی بهتر)

ﺑﻪ ﻣﻜﺎن آراﻣﻲ ﺑﺮوﻳﺪ؛ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻛﻤﺎل آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻳﻚ آزﻣﻮن ﻣﻬﻢ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎوﻓﺎ، رﻫﺎﻳﻲ از اﻋﺘﻴﺎد و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ یک ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﺑﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪ.

 

۱۴)  به موفقيتي كه بدست مي آوريد، فكر كنيد (زندگی بهتر)

زماني كه موفقيتي كسب مي كنيد، حتي اگر اين موفقيت بسيار كوچك باشد، بنشينيد و در آرامش به آن فكر كنيد. فكر كنيد به اينكه: اين موفقيت چگونه بدست آمد؟ چه عامل يا عواملي باعث پديد آمدن اين موفقيت شد؟ و چه احساسي نسبت به آن داريد؟ هر چه بيشتر به موفقيتي كه بدست آورده ايد فكر كنيد و راه هاي حصول آن را بررسي كنيد، انگيزه بيشتري براي خلق موفقيت هاي ديگر پيدا مي كنيد.

 

۱۵) ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﻲ ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ (زندگی بهتر)

یکی دیگر از نکات مهمی که برای داشتن زندگی بهتر باید مورد توجه قرار گیرد عدم روزمرگی است. اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻜﺮاري و زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ روزﻣﺮﮔﻲ و ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﻲ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻲ اﻧﮕﻴﺰه و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺷﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺧﻼص ﺷﺪن از روزﻣﺮﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ؛ ﻃﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن و آراﻳﺶ ﺗﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ؛ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﻨﻴﺪ .ﺣﺘﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻐﻞ ﺗﺎن را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ.

 

۱۶) ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ (زندگی بهتر)

ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد او اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن دﻳﮕﺮان و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ. با اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎل و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ کنند شرایط را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮدن اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎیشان ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ.

 
۱۷) ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻛﻨﻴﺪ (زندگی بهتر)

ﻣﻨﻈﻮر از اﻓﺘﺨﺎر ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮد، ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪي و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوري اﺳﺖ. وﻗﺘﻲ ﻛﺎري را ﻛﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ آرزوي اﻧﺠﺎم اش را داﺷﺘﻴﺪ، ﺑﺎ ﺗﻼﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻲ دﻫﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، دﺳﺖ ﻧﻮازﺷﻲ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن آﻓﺮﻳﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش دارﻳﺪ. 

 

۱۸)  برای داشتن زندگی بهتر ریسک پذیر باشید (زندگی بهتر)

هیچگاه از تغییر نترسید. گاهی اوقات تغییرات نقش مهمی در زندگی تان خواهند داشت و علی رغم انتظارتان عمل خواهد كرد. گاهی اوقات فاصله بین یک زندگی بد و یک زندگی بهتر تنها یک تصمیم کوچک میتواند باشد.

 

۱۹) ﺧﻮاﺳﺘﻦ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﻲ! (زندگی بهتر)

ﻫﻤﻪ ﺿﺮب المثل «ﺧﻮاﺳﺘﻦ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ» را ﺷﻨﻴﺪه اند. وﻟﻲ آﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻦ که ﻣﻦ ﭼﻴﺰي را ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮﺳﻢ؟  ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﺴﻲ دﻳﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻤﻲ ﻛﺮد و ﻫﺮ ﻛﻤﺒﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اي را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ، ﺑﺮآورده ﻣﻲ ﻛﺮد. ﭘﺲ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﻮال ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﻲ! آن ﺧﻮاﺳﺘﻨﻲ توانستن است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. آن ﺧﻮاﺳﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎور و اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﺳﻮزان در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻜﻮﺷﻴﻢ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻦ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

۲۰)  براي دستيابي به اهداف خود ضرب العجل تعيين كنيد (زندگی بهتر)

شما وقتي هدفي را براي خود تعيين مي كنيد، معمولا در ابتدا با اشتياق روي آن كار مي كنيد. ولي به تدريج ممكن است آن اشتياق اوليه را از دست بدهيد و رسيدن به هدف را به تعويق بيندازيد. براي مقابله با اين شرايط ، مراحل انجام كار را زمان بندي كنيد ضرب العجلي نيز براي اتمام كار و دستيابي به هدف تعيين كنيد. تعهد شما به رعايت زمان بندي تعيين شده و انجام به موقع مراحل كار، موفقيت شما را تضمين خواهد كرد.

 

۲۱)  براي زندگيتان اهداف مشخص و قابل ارزيابي تعيين كنيد (زندگی بهتر)

وقتي مي خواهيد براي زندگي و آينده تان هدف گذاري نماييد، از تعيين اهداف مبهم و نامشخص اجتناب كنيد. سعي كنيد اهدافتان كاملا مشخص و قابل ارزيابي باشند. براي مثال وقتي مي گوييد:« هدفم اين است كه مي خواهم تا پنچ سال آينده فرد موفقي باشم.» مشخص نيست كه منظورتان از « فرد موفق» چيست و چه ميزان از موفقيت مد نظرتان است.

 

۲۲) دروغ گفتن به خودتان را متوقف كنيد (زندگی بهتر)

دروغ مشتركي كه اغلب ما انسان ها را از پيشرفت باز مي دارد، جمله معروف « من نمي توانم » است. ولي واقعيت اين است كه ما خيلي از كارها را حتي بهتر از آنچه كه فكر مي كنيم مي توانيم انجام دهيم. فقط بايد نسبت به توانمندي هاي خود آشنايي بيشتري پيدا كنيم و براي انجام كارها همت به خرج دهيم.

 

۲۳) ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻋﺚ اﻧﮕﻴﺰش ﺷﻤﺎ برای داشتن زندگی بهتر ﻣﻲ ﺷﻮد؟ (زندگی بهتر)

داﺷﺘﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﻗﻮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﺎرﻫﺎ و رسیدن به زندگی بهتر اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﭘﻮل ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ از ﺗﺸﻮﻳﻖ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. اﻓﺮادي ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ؟ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش ﺧﻮد را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻴﺪ و از آن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﺮد اﻫﺪاف ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

 

۲۴) از اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هایﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻳﺪ (زندگی بهتر)

ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ. آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﻳﺪ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ. از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎي آﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ، اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاب دﻫﻨﺪ.

 

۲۵) به نقاط قوت خود متمركز شويد نه نقاط ضعف (زندگی بهتر)

هر فردي تعداد زيادي نقاط قوت دارد و تعداد كمتري نقاط ضعف. ولي ما عادت كرده ايم كه بيشتر ناملايمات را ببينيم. بنابراين نقاط ضعف خودمان را بزرگ مي كنيم و كمتر به نقاط قوتمان توجه داريم. اين امر باعث مي شود كه خودمان را در انجام بسياري از كارها ، ناتوان ببينيم و براي انجام آنها اقدام نكنيم. بجاي تاكيد بر ضعف ها، روي نقاط قوت خود متمركز شويد. با اين روش اعتماد به نفس تان را بالا مي بريد و موفقيت ها را به طرف خود جذب مي كنيد.

 

۲۶) روي نتايج كارهايتان متمركز شويد، نه ميزان فعاليتي كه مي كنيد (زندگی بهتر)

فعاليت ها و كارها زماني مفيد هستند كه به نتيجه برسند. بنابراين اينكه ما چقدر مشغول كار هستيم و سخت كار مي كنيم، مهم نيست. مهم اين است كه چقدر كار درست انجام مي دهيم و با انجام اين كارها چقدر به اهداف مان نزديك مي شويم. كم نيستند افرادي كه شب و روز به سختي كار مي كنند و هميشه هم از كيفيت زندگيشان ناراضي هستند. در مقابل افرادي نيز هستند كه با درايت و حساب شده كار مي كنند و هميشه موفق اند.

 

۲۷) زمان جادويي خود را كشف كنيد (زندگی بهتر)

زمان جادويي، ساعاتي از روز است كه شما بهترين كارآيي را داريد. در اين مقطع از زمان كارآيي شما دو برابر و يا حتي چند برابر مي شود. اين زمان براي افراد مختلف متفاوت است. براي بعضي ممكن است صبح زود باشد. افرادي نيز علاقمندند هنگام عصر كارهايشان را انجام دهند. برخي هم شب هنگام، پس از خوابيدن افراد خانواده، براي انجام كارهاي روزانه شان نيروي مضاعف پيدا مي كنند. شما هم زمان جادويي خود را كشف كنيد و اين زمان را براي انجام مهمترين كارهايتان اختصاص دهيد.

 

۲۸) براي انجام كارهاي بزرگ، بايد روياهاي بزرگي داشته باشيد (زندگی بهتر)

آرزوها و اهداف كوچك، اعمال كوچكي را به دنبال دارند و افكار و شخصيت شما را كوچك نگه مي دارند. در تعيين اهداف، بزرگ فكر كنيد و در هنگام اجرا آن را به قسمت هاي كوچك و عملي تقسيم كنيد. با اجراي هر قطعه كوچك، يك قدم به هدف بزرگ تان نزديك خواهيد شد.

 

۲۹) موفقيت در درون شماست (زندگی بهتر)

هيچ كتاب، نوشته و يا گفته ي انگيزشي نمي تواند شما را براي به آغوش كشيدن موفقيت متقاعد كند، مگر اينكه خودتان بخواهيد و تصميم گرفته باشيد كه كيفيت زندگيتان را تغيير دهيد.

 

۳۰) اشتياق نقطه شروع همه موفقيت ها است (زندگی بهتر)

اشتياق به تغيير زندگي و داشتن زندگي موفق تر، راه را براي رسيدن به اهداف، هموار مي كند. براي موفقيت در هر كاري بايد وقت گذاشت و ممارست و پشتكار داشت. اينها عملي نيستند مگر اينكه شما اشتياق سوزاني براي رسيدن به موفقيت داشته باشيد.

 

 

برای بازدید از فهرست مطالب آموزشی اینجا کلیک کنید

برای انجام تست های روانشناسی اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام نوین روان اینجا کلیک کنید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.